Для забезпечення організації навчального процесу на належному рівні, проведення занять з використанням активних форм, залучаються висококваліфіковані фахівці вищих навчальних закладів, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ й організацій. У тісній співдружності колектив Центру працює з кафедрами і професорсько-викладацьким складом Рівненського Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, Міжнародного університету „Рівненський економіко-гуманітарний інститут”, Національним університетом „Острозька академія”  й ін.

Викладачі ВНЗ залучаються і беруть активну участь у розробці навчально-методичних матеріалів, анкет, тестів, контрольних завдань з питань освіти державних службовців, вносять пропозиції щодо організації та програмно-методичного забезпечення навчального процесу.

Навчальний процес у ЦППК згідно навчальних програм та планів забезпечують 32 науковці з науковими ступенями та вченими званнями, зокрема:

2 – докторів наук, професорів

1 – доктор наук, доцент

27 – кандидатів наук, доцентів

2 – кандидати наук з державного управління

13 – магістрів державного управління та державної служби

178 – працівників органів державної влади та місцевого самоврядування і ін.

Вимоги до викладацького складу Центру визначено у Положенні про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року № 167 зі змінами, та у Положенні про організацію навчального процесу в Центрі, затвердженого наказом директора від 14 січня 2010 року № 1.

Викладачі, що забезпечують навчальний процес у Центрі, працюють, як правило, за договорами на умовах погодинної оплати праці, що становить 96 відсотків від їх загальної кількості.

У Центрі створені і постійно оновлюються 2 електронні реєстри викладачів: загальний та за модулями навчальних програм. У реєстрі, як правило, 2-3 викладачі, які забезпечують викладання одного модулю, що сприяє гарантуванню сталості навчального процесу.

Викладачі, які залучаються до проведення занять, мають можливість підвищувати свою кваліфікацію у Центрі та в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Поліпшенню якісного складу викладачів сприяє співпраця з Національною академією державного управління при Президентові України та Львівським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України.

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників спроможний в повному обсязі забезпечити реалізацію професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на рівні вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з галузі знань напряму підготовки 1501 «Державне управління».